Listings

21.09.2020 – NOTIS TENDER / SEBUTHARGA – Lembaga Kemajuan Bintulu

Posted Date: September 21, 2020
21.09.2020 – NOTIS TENDER / SEBUTHARGA – Lembaga Kemajuan Bintulu

www.bda.gov.my

Tender / Sebutharga adalah dipelawa daripada kontraktor-kontraktor yang berdaftar seperti di Butir Pendaftaran dan yang masih dalam tempoh perakuan untuk kerja seperti dalam jadual berikut:

2. Sijil Pendaftaran yang berkaitan (UP. / CIDB) atau surat kelu usan pendaftaran bagi sijil yang berkenaan hendaklah ditunjukkan sebelurn dokumen tender dikeluarkan kepada petende, Sila bawa sijil/surat yang asal atau yang telah disahkan. Bagi syarikat/firma yang rnewakilkan seseorang untuk urusan pengambilan tende, surat kebenaran (authorization letter) perlu dibawa bersarna.
3. Dokumen tender/sebutharga boleh diperolehi di Bahagian Kontrak, Tingkat 3, Lembaga Kemajuan Bintulu, No. 1, Jalan Tg. Kidurong, Wisrna Bintulu, Bintulu, dengan menjelaskan bayaran dokumen yang berkaitan. Bayaran boleh dibuat dalam bentuk tunai ataupun cek. Bayaran bagi cek hendaklah atas nama LEMBAGA KEMAJUAN BINTULU.
4. Dokumen tender/sebutharga yang telah lengkap diisi hendaklah dirnasukkan ke dalam peti tender di Bahagian Kontrak di alamat tersebut di atas tidak lewat darijam 12.00 tengah hari pada tarikh yang dinyatakan.
5. Kontraktor adalah digalakkan untuk rnengemukakan dokumen tender / sebutharga yang telah lengkap diisi lebih awal dari tarikh dan rnasa tutup yang ditetapkan untuk mengelakkan kesukaran dan kesulitan sernasa berurusan untuk rnengemukakan dokumen tender / sebutharga pada hari tender sebutharga ditutup. LEMBAGA TIDAK AKAN BERTANGGUNGJAWAB sekira, kontraktor gagal atau lewat untuk rnengemukakan dokumen tender / sebutharga pada masa dan tarikh yang ditetapkan disebabkan arahan atau peraturan khusus yang perlu dipatuhi sebelum memasuki prernis kerajaan.
6. Lembaga Kemajuan Bintulu tidak terikat untuk menerima tender/sebutharga yang terendah atau mana-mana tender/sebut harga.

Pengurus Besar

Lembaga Kemajuan Bintulu

Tarikh: 19hb September 2020

Institution:
Lembaga Kemajuan Bintulu
Contact:
www.bda.gov.my
  • 21.09.2020 – NOTIS TENDER / SEBUTHARGA – Lembaga Kemajuan Bintulu